calcer no és lo mateix que calçat
2016-12-02
0

Hi ha un desplaçament de la forma patrimonial calcer per l’estrangerisme (castellanisme o catalanisme) calçat. Esta última, en valencià actua com a adjectiu, pero mai com a substantiu per a designar al conjunt de sabates, espardenyes,… que cobrixen els peus. Antigament sí que adquiria el significat de parell de peces de roba que cobrien els peus foren calces o qualsevol atre tipo, pero no al calcer. Aixina apareix en el DGLlV:

calçat
s. m. cast. o cat. V. calcer. // ant. Parella de peces d’indumentària per als peus, com ara calces.

calcer, -rs
(Del llatí calcĕus, sabata.)
s. m. Tota classe de sabata, espardenya, sandàlia, bota… destinada a cobrir els peus.

En els documents clàssics podem trobar que sempre apareix la forma calcer, i no calçat. També la trobem viva fins als nostres dies en la parla i en la lliteratura:

  • un calcer d’argent per fer la creu“. 1390, Història de la cultura valenciana I.
  • [e]l calcer pren pols e fanch“. 1410, Sermons de Sant Vicent Ferrer.
  • axi, detras l’altar, on lancen l’aygua del calcer“. 1413, Quaresma. Sant Vicent Ferrer.
  • Item, un calcer d’argent ab asa, patena e unes canadeles de piltre“. 1429, Història de la cultura valenciana III.
  • l’estrena de tratjes i calcer a cada punta de temporada“. 1920, L’ingeni d’En Pere Marsal. Carles Salvador.
  • l’antiga indústria espardenyera s’ha convertit en poderosa fabricació de calcer de vàries clases“. 1965, Els pobles valencians parlen els uns dels altres. Manuel Sanchis Guarner.

D’igual manera, la podem trobar en els demés diccionaris com a única forma per al valencià:

Diccionari Escrig-Llombart (1887)
calcer: calzado

DCVB (1930)
1. CALCER m.
m. Calçat (Ribagorça, Ll., Ribera d’Ebre, Maestr., Val.); cast. calzado. «Vicenteta, filla meua, | no tires aigua al carrer, | perquè passarà el teu nóvio | i s’embrutarà el calcer» (cançó pop. d’Alacant). Lo calcer fet un primor | … | çabates a la francesa | ab lo tacó de mig pam, Ros Rom. 100.
Fon.: kaɫsé (occ., Maestr.); kaɫséɾ (Val., Al.).

DNV (2014)
calcer [kalséɾ]
m. CALCER Peça d’indumentària que servix per a cobrir i resguardar els peus, com ara les sabates o les botes.