ficar o posar
2016-03-10
0

Què és lo correcte, ficar o posar?

Vicent

Els dos son correctes, pero no sinonims, encara que en significats proxims.

Ficar prové de l’etim llati figĭcare, intensiu de fīgĕre, que significava fixarficar. L’us que li donen els parlants en valencià es el de posar una cosa dins d’una atra (Fica els diners en el calaix) i que sería equivalent en angles a put in / get into o en castellà, a meter. Tambe te un us en el qual si que es sinonim de posar, que es quan s’usa per a peces de roba (Mai se fica calcetins), per el concepte de que se fica el cos, o part d’ell, dins de la peça de roba. No es unic del valencià este concepte, en argenti diuen sacarse la remera, per eixemple, en el mateix paralelisme que el valencià ho fa en el verp ficar.

Posar, en canvi, prové de l’etim pausare, en el mateix significat que ara i de la que tambe deriva pausar, per eixemple. L’us que se li dona en valencià es depositar, detindre o colocar alguna cosa damunt, en contacte o en un lloc determinat (Posi el rellonge en el calaix), a mes d’uns atres usos per extensio.

Resumint, posar es el verp per a us general, mentres que ficar te un us mes concret: posar dins.