canviar / cambiar
2016-05-03
0

¿Cóm pronunciem el verp «canviar» els valencians?, ¿com «canviar» o com «cambiar»? I si pronunciem «cambiar», ¿per qué tenim que escriure «canviar»?

Josep

Els valencians que fan diferenciació entre be alta i ve baixa pronuncien canviar /kaɱviár/, els que no fan esta diferenciació pronuncien cambiar /kambiár/. En la llengua clàssica predomina la forma etimològica cambiar del llatí cambiare, pero també s’utilisava canviar, prova de que era aixina com la pronunciaven. En esta paraula predominà la fonètica sobre l’etimologia i ve escrivint-se canvi i derivats en -v-.