canviar / cambiar
2016-05-03
0

¿Cóm pronunciem el verp “canviar” els valencians?, ¿com “canviar” o com “cambiar”? I si pronunciem “cambiar”, ¿per qué tenim que escriure “canviar”?

Josep

Els valencians que fan diferenciació entre be alta i ve baixa pronuncien canviar /kaɱviár/, els que no fan esta diferenciació pronuncien cambiar /kambiár/. En la llengua clàssica predomina la forma etimològica cambiar del llatí cambiare, pero també s’utilisava canviar, prova de que era aixina com la pronunciaven. En esta paraula predominà la fonètica sobre l’etimologia i ve escrivint-se canvi i derivats en -v-.