cult / culte
2016-04-28
0

Quan sempre he escoltat la paraula “cult” per a designar a qui te cultura, ¿com és que ara veig “culte” en alguns escrits?. ¿A qué es degut?

Jaume

L’única forma en valencià és cult.

La forma culte s’ha vingut usant des de que Alcover en el seu Diccionari Català-Valencià-Balear desaconsellara la forma patrimonial i recomanara culte, donant el següent argument sense fonament científic: “Aquesta forma és poc recomanable, perquè en la fonètica sintàctica resulta sovint homònima d’un mot indecorós“. Per si ho desconeixes, com a norma general, en català cau la te final quan va precedida d’una atra consonant.

Per lo tant no n’hi ha cap de motiu per a no usar l’única forma existent en el valencià: cult.