tindre / tenir i derivats
2016-05-04
0

¿Per qué ara pareix que paraules com “tindre” o “mantindre”, per eixemple, siguen incorrectes, i es canvien per atres?. Gràcies.

Jaume

La forma tenir és una forma arcaica que se manté en contades poblacions. La forma general en valencià és tindre. No és un cas exclussiu d’este verp, ya que en tenim més en una doble forma, una de les quals ha quedat en el valencià general i l’atra ha desaparegut o queda de forma residual. És el cas de haver/haure, véncer/vençre, venir/vindre, oïr/oure, tòrcer/torçre, olorar/oldre/olre,… No n’hi ha una norma fixa a l’hora de seleccionar els parlants la forma que ha perdurat, ya que tenim tindre i vindre, pero tòrcer i véncer, per eixemple. La regla que sí que és comuna en totes les paraules valencianes és que quan n’hi han dos vibrants seguides, caiga una d’elles, se trie una atra solució o se modifique la paraula: torçre > tòrcer, perdre > pedre, arbre > abre, cerndre > cendre,…