presó / càrcer / càrcel
2016-05-16
0

Volia saber si la paraula carcel es correcta.

David

La paraula càrcel es un castellanisme. Antigament existia la paraula càrcer (del llatí carcĕre) i la seua variant carçre, que normalment apareixen en masculí i no en femení. Pero són dos paraules que varen desaparéixer de la llengua viva i quedà únicament la paraula presó (del llatí prehensione) per a designar el lloc on es troben detinguts i tancats els presos.

  • David deya: «Trau-me de est carcre». Es vengut lo bon amidi Jhesu Xrist. Sermons de Sant Vicent, 1413.
  • qui·n carçre viu del començ d’infantea. Ausias March, 1425.
  • Del fondo carçre de les mies tribulacions. Roïç de Corella, 1490.
  • delliberaren metre-lo en una carçre soterranea. Sor Isabel de Villena, 1497.
  • són retornats a la patria, e del doloros carçer al palau delitos de la vostra gloria! Sor Isabel de Villena, 1497.
  • feu-la metre en hun carcer escur. Sor Isabel de Villena, 1497.
  • e tornat en preso per raon d’aquel omeedi que feu de Guillem de Monblanc. Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoy, 1263.
  • lo centenar d’ayns se compliria de la preso de la Ciutat de Valencia. Llibre d’establiments i ordenacions de la Ciutat de Valéncia, 1296.