datos / senyes
2016-05-16
0

¿Cóm s’ha de dir “dato” en valencià en el context informàtic? En el diccionari de la RACV trobe “senya”, pero esta paraula me sona prou estranya en el cas informàtic. ¿Se supon que s’han de dir coses com “base de senyes” (database), “guardant senyes” (saving data), “totes les senyes se perdran” (all data will be lost), “no s’han trobat senyes” (no data found), etc.?. Gràcies.

Josep

L’us tant en l’informatica, com en qualsevol una atra ciencia, s’ha de tractar com a neologisme que ho es. Si anem a la solucio que se li dona en unes atres llengües, trobem que per al significat de “informacio previa per a un analisis o deduccio” li han donat diverses formes.

  • L’angles ha agarrat data, del plural llati datum i que significa “allo que se dona“.
  • El castella tambe ha derivat la seua paraula del mateix etim i ha fet dato. Esta paraula tambe l’usen per al significat que nosatros li donem a senyes personals: datos personales.
  • El frances ha usat la seua paraula viva, sense inventar-se’n una nova ni resucitar arcaismes: donée, que lliteralment vol dir donada. El frances tambe usa esta paraula per al significat de senyes personals: données personnelles.
  • El catala, igual que el frances, ha usat una forma viva: dada, sinonima de donada. En valencià tambe ha existit este verp (dar, participi dat/dada), pero hui es un arcaisme que soles queda viu en algunes poblacions.

Com diem ades, en valencià tenim viva la forma senyes personals o la paraula senyes inclus en un us molt proxim al cientific: “si no me dones més senyes, no ho descobrire“, que traduiriem al castella com a “si no me das más datos, no lo descubriré“. Per lo tant, tenim una paraula en valencià semanticament igual o molt proxima al concepte a cobrir.

Donar-li una solucio com les atres llengües ho faria mes estrany encara, per una banda per tindre ya una paraula, i per una atra, perque dir base de donats, o els donats d’un estudi sona molt forçat. De totes formes, senyes no deixa de ser sinonim de la paraula informacio en significat mes acotat. Tenint en conte aixo, una atra traduccio de les formes que preguntes, podrien ser: “base d’informacio” (database), “guardant l’informacio” (saving data), “tota l’informacio se perdra” (all data will be lost), “no s’han trobat resultats” o “no s’ha trobat informacio” (no data found).

Tambe apuntar que el fet de que te sone estrany respon mes a que no s’use el valencià en estos casos, mes que a la forma valenciana que s’haja triat. Quant mes usem la llengua valenciana en les nostres professions, mes natural nos sonarà tot.