jóvens / joves
2016-03-22
0

Sempre he utilisat per al plural de “Jove”, la forma “JÓVENS”. Ara he vist en alguns llocs que posen “Joves”. ¿Qué es lo correcte?. Gràcies.

Jaume

La forma valenciana d’este plural se forma, com be dius tu, d’eixa forma: jóvens. Això se deu a que des dels seus orígens, ha mantés l’ene que porta el seu ètim: iŭvĕne. La supressió d’esta lletra és una incorrecció greu, ya que no se correspon a les formes orals ni escrites valencianes. Aixina ho reconeix també el DCVB, a on diu clarament: “es conserva la forma jóvens (amb la n etimològica del llatí jŭvĕnes) en part del dialecte occidental, en tot el valencià i en eivissenc“.

  • Es costum que’ls jovens parlen primerament (Metge Somni iii)
  • Els jóvens poden morir, pero els vells no poden viure (Refrany)
  • los jovens (Esteve, Joan: Liber elegantiarum, 1472)
  • esmuça dels jovens la fort dentadura (Disputa de viudes y donzelles, c. 1495)
  • quels jovens de barbes primals… (Lo Procés de les olives, 1497)
  • als jovens com als vells (Gaçull: Lo Somni de Johan Johan, 1497)
  • ab quatre jovens (Porcar, J.: Coses evengudes 1625, f. 469)
  • com los seus antepasats els contaven sent jovens (Bodria: Festes, 1906, p. 55)
  • jovens y vells (Alberola, E.: Refraner valenciá, 1928, p. 132)