cridar / quirdar
2016-03-16
0

Sempre he dit i escoltat quirdada, pero sembla que es diu cridada. ¿Quina es la forma correcta?

Jose

La variant formal quirdar i els seus derivats son formes dialectals, i se deu a una metatesis (transposicio de sons dins d’una paraula) de la forma general cridar (del llati vulgar crītāre, en el mateix significat). Per lo tant, la forma en un llenguage formal hauria de ser cridar. Les formes dialectals no son incorrectes, podent usar estes formes quan l’ambit siga local o se vullga representar la forma de parlar d’un lloc en concret. Per a tots els demes usos, sempre se recomana usar les formes generals.