a / ad
2016-03-16
0

¿Quan s’utilisa la forma “ad” i quan “a”?

Francisco

Tal i com diu la Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, publicada per la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

La preposició a sol adoptar la forma ad quan va davant de pronoms demostratius (este, eixe, aquell i la seua flexió; açò, això, allò) i personals (ell, ella, ells, elles) que escomencen per vocal. Opcionalment pren també esta forma davant de l’indefinit algú (ad algú / algun / alguna / algunes). El seu orige pot ser la preposició llatina AD o ser epentètica per a impedir l’hiat:

  • E ad aço no·ns tira vanitat alguna ni alguna desmesiada diligencia o sensualitat (Joan Gerson, Del menyspreu del món. 1491)
  • …y que per ad aço nomenen persones de la vila que, juntament ab los oficials y cequiers… (Manual de consells de Gandia. 1541)
  • …la dita ecclesia de Sogorbh ab tots los drets pertaynens ad aquela ecclesia… (Berenguer de Ripoll, Pergamins, processos i cartes reals. 1275)
  • E per ço Deus feu hun loch enmig per habitacio ad aquells, ço es parais terrenal… (Sant Vicent Ferrer, Sermons. 1410)
  • E sotsmet totes coses a tu, e no sies sotsmes ad aquelles,… (Tomas de Kempis, L’imitació de Jesucrist. 1482)
  • …donant facultat e licencia ad aquell de poder-se avehïnar e fer vehi (Manual de consells de Gandia. 1541)
  • E lo duch, dona’n cassa ad alguns, y prengue al dit Stelles y feu-ne quatre quartes en Castello. (Pere Martí, Llibre d’antiquitats. 1525)
  • Tenia trenta quatre anys y per a elegir confessor ad algu, dit señor no·l volia admetre que no tingues quaranta anys. (Pere Joan Porcar, Coses evengudes en la ciutat y regne de Valéncia. 1585)
  • …y que per ad allo cascu digues son parer. (Manual de consells de Gandia. 1541)

Localment la preposició ad pren la forma an, pero es tracta d’una variant poc usual o en desús: Li ho dic an (ad) ell.

En la llengua antiga la forma ad s’utilisava també davant de paraules escomençades per vocal, encara que no foren pronoms personals, demostratius o indefinits; hui est us ha desaparegut.