almorzar / esmorzar
2016-05-30
0

Voldria saber quina forma es la correcta: ¿”almorzar” o “esmorzar”? En el diccionari de la RACV soles trobe almorzar, pero en circuls valencians veig la paraula esmorzar.

Moises

La forma valenciana viva es almorzar, del llati admŏrdium (de admordere, mossegar llaugerament) o de l’articul arap al- i el llati morsus, mos. Si consultem els classics, trobem sempre la forma almorzar. Es a partir de la decada de 1930 que ya apareix algun escrit en la forma esmorzar, que nos aplega com un estrangerisme. Tambe n’hi ha una variant formal que es dialectal: armorzar, que se pot usar sempre que siga de forma local o per a representar el parlar de la zona. Com a forma normativa, com a forma general i per a llenguage formal, sempre i unicament, almorzar.

  • E per ço, preveres, digau la missa pel mati, que la gent no almorze. Sermons de Sant Vicent Ferrer, 1410.
  • sa senyoria estojava un poch de pa perque pogues almorzar e berenar lo seu amat fill. Vita Christi. Sor Isabel de Villena, 1497.
  • Y dimecres següent, famos almorçar. Coses evengudes en la Ciutat i Regne de Valencia. Pere Joan Porcar, 1585.