acabats en -ada
2016-03-15
0

¿Per que no s’adapta la forma escrita a la forma oral en la que desapareix la “d” intervocalica? Nevà per nevada

Saoret

Se manté la terminació -ada, -ades en l’escritura, encara que no es pronuncia ni es deu llegir, per motius etimològics i tradició escrita. Recordem que en unes atres llengües s’escriuen terminacions que no es pronuncien com en francés la -e final o la -r final. En català també s’escriu la -r final pero no es llig, en castellà no sol llegir-se la -d final. El manteniment de la terminació -ada ajuda a diferenciar moltes paraules com ara nevada (neu que ha caigut) de nevà (pretèrit del verp nevar). Pero s’ha de recordar que no s’ha de llegir ni pronunciar perque és un fet general en valencià.