us correcte de mateix i qual
2016-05-06
0

Anem a intentar corregir alguns castellanismes sintàctics que detectem en alguns escrits, generalment traduccions del castellà, o en la parla quotidiana. En la finalitat de fer-ho molt més senzill i didàctic anem a utilisar la gramàtica comparada valencià-castellà i els eixemples.

Posarem una frase en castellà i la traduirem correctament al valencià, indicant també lo que no és correcte fer. La qüestió sobre la que s’ha de centrar l’atenció va en negreta i la forma incorrecta entre cometes:

Se realizará una Junta el próximo jueves, el contenido de la misma se especificará en la convocatoria.
Se realisarà una Junta el pròxim dijous, el contengut d’ella (o d’esta) s’especificarà en la convocatòria.

No és correcte, per ser un castellanisme, traduir de la següent manera:

Se realisarà una Junta el pròxim dijous, el contengut “de la mateixa” s’especificarà en la convocatòria.

Tingam present que les equivalències seran les següents:

Del mismo ⇒ d’ell, d’este
De la misma ⇒ d’ella, d’esta
De los mismos ⇒ d’ells, d’estos
De las mismas ⇒ d’elles, d’estes

Parem atenció a una traducció incorrecta del castellà “mismo” molt usual i que podem corregir fàcilment.

¿Lo quieres verde o rojo? Da lo mismo, no se va a ver el color.
¿El vols vert o roig? Igual té / té igual / tant se’n dona / no li fa, no es va a vore el color.

No és correcte, per ser un castellanisme, traduir de la següent manera:

¿El vols vert o roig? “Dona lo mateix”, no es va a vore el color.

Tractem una atra qüestió que sol presetar dubtes i errors com ara el “cuyo” castellà:

El equipo, cuyos componentes no estén uniformados, no podrá jugar.
L’equip, els membres del qual no estiguen uniformats, no podrà jugar.
Os dejo unas publicaciones cuyas ilustraciones os interesan.
Vos deixe uns publicacions, les ilustracions de les quals vos interessen.

No és correcte traduir de la següent manera:

L’equip, “quins components” o “els quals coponents” no estiguen uniformats, no podra jugar.
Vos deixe unes publicacions, “quines publicacions” o “les quals publicacions vos interessen.

Voro López
Llicenciat en filologia