alternatives a Halloween
2019-10-31
0

Halloween es la contraccio de l’expressio anglesa All Hallow’s Eve, el significat de la qual es vespra de Tots Sants. Esta sería una solucio correcta, pero si mirem cóm nomenem els valencians a les nits de la vespra d’alguna festivitat, trobem per eixemple: Nit de NadalNit de Cap d’Any. Per lo tant, una millor solucio sería Nit de Tots Sants.

Tot aço, sense oblidar que se tracta d’una tradicio estrangera i aliena a la cultura valenciana. Per a les festivitats al voltant del dia 1 de novembre, tenim varies construccions valencianes. Este dia, en valencià se diu Tots Sants. Segons la tradicio valenciana, les animes baixen per a estar entre els seus familiars, a les que popularment se dona el nom d’animetes. La gent posava uns ciris en un recipient en aigua, als quals denominaven palometes, per a que no se perguen i puguen tornar d’a on venen. A les dotze del migdia del dia 2, estes animetes deixen als seus sers volguts i continuen el seu cami. Esta dia rep el nom de Dia de les Animetes. Com tantes atres tradicions, els valencians la celebravem abans d’entrar el cristianisme a les nostres terres, i s’ha mantés durant les dinasties arrianes, musulmanes i catoliques.

No podem acabar sense recordar la forma d’un dels disfrassos mes vists la Nit de Tots Sants: el de mort vivent. Per a referir-se als cadavers reanimats per mig de la bruixeria, usem la paraula zombi, i el seu plural, zombis. Les formes zombiezombies son en angles, idioma a través del qual nos aplegà esta paraula d’orige africà.