plural dels dies
2016-05-26
0

Jo sempre he utilitzat els dilluns per dir a els Dillunsos. O siga: els Dillunsos, els Dimartsos, els Dimecres, els Dijousos i els Divendres. Però la meua parella se’n riu per que me diu que no és aixina si no els Dilluns, els Dimarts, els Dimecres… Com esta ben dit? els dillunsos o els Dilluns? Jo sempre he sentit dir els Dillunsos. Gràcies.

Kevin

El singular i el plural són iguals i es determina el número per mig dels determinants, quantificadors o adjectius que els acompanyen en els dies de la semana que acaben en –s: el dilluns (els dilluns), el dimarts (els dimarts), etc. En canvi, dissabte i dumenge fan dissabtes i dumenges.

Els plurals dillunsos (/diʎúnsos/ o /deʎúnsos/), dimartsos (/dimáʦos/ o /dimáʧos/) i dijoussos (/diʤɔ́wsos/ o /diʧɔ̞́wsos/) són vulgarismes i s’han d’evitar en un nivell estàndart.

Si busquem en la documentació clàssica, és difícil trobar els dies de la semana en plural, pero en eixos pocs documents mai afigen -os per a fer el plural. A principis del sigle XX és quan comença a vore’s escrites les formes dillunsos, dimatsos/dimartsos i dijoussos.

el que porten a la taverna com lo que porten los forasters los dimats a vendre al cantó. Llibre del Mustassaf d’Albalat de la Ribera, pàg. 103, any 1472.