método / mètodo
2016-03-22
0

Volia saber si l’obertura de la lletra e es oberta o tancada en esta paraula. La faig tancada i no se si es per castellanisme.

Jordi

En el diccionari de la RACV te dona la resposta:

La e tònica d’esta paraula en valencià és tancada, no es tracta d’una castellanisació fonètica i s’ajusta a les regles d’obertura de les vocals en valencià, segons les quals una e tònica és tancada davant d’una consonant dental t, d, excepte en el numeral sèt, a on la e és oberta per etimologia, del llatí sĕpte. Pronunciar o escriure esta e com a oberta és un catalanisme ortogràfic o fonètic. De fet els diccionaris valencians d’Escrig i Llombart de 1887, de Joaquim Martí i Gadea de 1891 o el del filòlec Lluís Fullana i Mira de 1921 donen método, en e tancada.

  • ha posat del methodo com qui fa un ramellet (Nofre: Reportori dels Furs, 1608)
  • de methodo conforme (Const. Universitat de Valencia, 1611)
  • ab lo metodo (Mas, L. V.: Sermó Cofradia St. Vicent, 1755, p. 2)