merla / esmerla
2017-01-02
0

Sóc Isidro d’Atzeneta.

Un alumne meu de matemàtiques (fill d’un caçador d’ací del poble) em dia que son pare diferenciava entre esmerla i “tort negre”. És dir, que l’esmerla era una cosa i la merla era una atra. Yo, la veritat, d’ornitología no sé massa i voldria saber si hi hauria diferències puix qualsevol dels diccionaris que consulte em diu que les formes merla i esmerla són sinònimes.

Moltes gràcies de bestreta,
Isidro.

Segons la documentació merla i esmerla són el mateix animal. La forma esmerla és una variant arcaica i hui dialectal, sent més usual merla i més etimològica, puix ve del llatí mĕrŭla.

Pot donar-se el cas que algun parlant davant de dualitat de formes interprete que cada una d’elles es referix a una cosa o animal diferent, pero si esta diferenciació no s’estén i es consolida, com no ho ha fet en este cas, la cosa es queda en un cas aïllat.