miracle / milacre
2016-03-15
0

¿Cóm seria la forma correcta? ¿Miracle o milacre?

Rafa

Encara que l’etim d’esta paraula es miracŭlu i donà com a resultat miracle, esta paraula patí una metatesis (intercanvi de sons dins d’una mateixa paraula) ben antiga, que donà com a resultat milacre. Aixina apareix en tots els diccionaris valencians i inclús en el Diccionari Català-Valencià-Balear, a on dona milacre com a única forma per a la llengua valenciana.