cendre / cerndre
2016-05-12
0

Com és la forma composta haver + verb cerner? Sóc de la zona de la Safor, concretament d’Oliva. Gràcies.

Maite

Se tracta del verp cerndre que té la variant cendre i que significa passar pel sedaç una substància per a llevar-li les impurees. Lo que ix del sedaç és una polseta com la farina, per això quan plou molt fi o purneja també s’utilisa este verp. L’ètim llatí és cernere, que significa purificar.

La forma cerner és la forma castellana i també té el significat de purnejar o plore en gotetes molt fines. És dir, que és un castellanisme.

La resposta a la pregunta és haver cernut (cernut està documentada en obres com Spill de Jaume Roig, en la pàgina 256), ya que el verp cerndre o cendre té el radical cendr- en el futur i el condicional o futur hipotètic (cendrà, cendria), pero té el radical cern- en el restant de la conjugació (cern, cernia, cernut, cernent…), per això tant l’infiniti cendre (clàssic) com cerndre (modern) se consideren correctes.